Sukurti inovatyvūs nuotolinio mokymo moduliai / 2017-05-24

Oficialus projekto tinklalapis: www.akc.vdu.lt

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universitetu vykdomame projekte Inovatyvūs požiūriai į suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tobulinimą (Innovative Approaches in Developing Key Competences for Adults) Nr. NPH2-2014/10148.

Nuo 2014 metų vykdomas projektas apjungia penkias Europos šalis: Lietuvą, Daniją, Latviją, Norvegiją ir Suomiją. Projekto dalyviai įsipareigojo įgyvendinti tikslą - atsižvelgiant į poreikių analizės rezultatus, sukurti keturis inovatyvius nuotolinio mokymo modulius, skirtus suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymui. Pirmajame etape buvo susipažinta su modulių kūrimo principais ir metodika, įsivardintos modulio tikslinės grupės, modulio apimtis. Projekte dalyvavę trys Karaliaus Mindaugo PMC darbuotojai įgyvendino Komunikacijos kompetencijos modulio sukūrimą.

Antrajame etape buvo įvardintas modulio tikslas, sumodeliuota struktūra, apsibrėžti siekiami ugdyti ir/ar tobulinti komunikavimo gebėjimai, aprašytas modulio turinys ir naudojami mokymo/si metodai, leidžiantys pasiekti užsibrėžtus studijų rezultatus.

Parengtos detaliai aprašytos užduotys kiekvienai numatomai temai, įvardijant užduoties tikslą, tipą, metodus ir vykdymo eigą. Kiekviename etape aprašyta tutoriaus veikla, jo indėlis stebint, konsultuojant, vertinant, pateikiant besimokantiesiems grįžtamąjį ryšį. Pateiktas kiekvienos užduoties savęs vertinimo (įsivertinimo) klausimynas, sudarytas remiantis pagrindiniais šv. Ignaco pedagoginės paradigmos elementais: kontekstas, patirtis, apmąstymas, veiksmas, įsivertinimas. Taip pat sukurti kompetencijos vertinimo kriterijai ir įsivertinimo skalė. Kuriant  šį modulį buvo bendradarbiaujama, dalinamasi patirtimi su kitų šalių projekto dalyviais. Projekto metu buvo organizuoti du darbiniai susitikimai Danijoje ir Suomijoje.

Toks tarptautinis bendradarbiavimas sudaro puikias galimybes dalintis gerąja patirtimi tarp projekto partnerių, apjungiant skirtingų švietimo sektorių institucijas: universitetus, taikomųjų mokslų universitetus, priminio profesinio mokymo, suaugusiųjų mokymo institucijas, visuomenės organizacijas.

Projekto metu sukurti moduliai talpinami nuotolinio mokymo platformoje bei oficialiame projekto tinklalapyje www.akc.vdu.lt.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija