Socialinio darbuotojo padėjėjas

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai)

Specializacijos: Karitatyvinis darbas; Paliatyvi pagalba; Sociokultūrinis darbas.

Mokymo programa skirta rengti socialinio darbuotojo padėjėjus, gebančius teikti socialines paslaugas įvairių grupių klientams pagal nustatytą poreikį, kurti saugią, estetinius ir higieninius reikalavimus ir asmens poreikius tenkinančią aplinką, gebančius bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka. 

Būsimasis socialinio darbuotojo padėjėjas gali rinktis vieną iš specializacijų, priklausomai nuo darbo rinkos reikalavimų ir savo poreikių. Jis galės įsteigti įmonę ir vystyti savo verslą arba dirbti pagal pasirinktą specializaciją esamose valstybinėse ir nevalstybinėse socialinių paslaugų įmonėse.

Specializacija – karitatyvinis darbas, skirta rengti socialinio darbuotojo padėjėjus darbui Lietuvos parapijose, labdaringose organizacijose bei katalikiškuose centruose su nepasiturinčiomis šeimomis, neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis, kuriems reikalinga socialinė pagalba (rūbais, maistu, daiktais). Mokiniai galės atlikti praktiką, o vėliau dirbti vyskupijų parapijose. Darbui su senyvo amžiaus asmenimis - parapijų senelių namuose. Darbui su nepasiturinčiais amenimis bei šeimomis - Lietuvos Carite, vyskupijų Carito skyriuose, Katechetikos centruose.

Socialinio darbuotojo padėjėjas su specializacija – paliatyvi pagalba, įgis papildomų žinių paliatyvios pagalbos teikimo srityje. Jis galės pagal socialinio darbuotojo nurodymus ir jam vadovaujant teikti kokybiškesnes socialinės priežiūros paslaugas klientui bei jo artimiesiems. Socialinio darbuotojo padėjėjas galės dirbti ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų įstaigose, teikti paslaugas namuose.

Socialinio darbuotojo padėjėjas su specializacija – sociokultūrinis darbas galės organizuoti sociokultūrinę veiklą socialinių paslaugų įstaigose (neįgaliųjų, vaikų, pagyvenusių žmonių dienos centruose, bendruomenės ir parapijiniuose centruose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, stacionariose įstaigose – bendro profilio ir psichoneurologiniuose pensionatuose, specializuotose įstaigose vaikams su negalia ir kt.).

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Baigus socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą, mokslus galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinio darbo studijų krypties programas.

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija reikalinga norinti dirbti socialinio darbuotojo padėjėju. 

Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, turi:

  • gebėti pritaikyti socialinio darbo žinias teikiant paslaugas klientui, įvertinti pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių poreikius, identifikuoti problemas bei nustatyti prioritetus, gebėti bendradarbiauti su kliento aplinka, gebėti teikti įvairių rūšių asmens higienos paslaugas, mokėti pasirinkti priemones ir įrankius namų priežiūrai, mokėti tvarkyti ir valyti patalpas, pasirenkant reikiamus buities prietaisus ir švaros priemones, gebėti naudotis informacinėmis technologijomis, mokėti pildyti kliento bylos dokumentus, pildyti žurnalus, ataskaitų formas;
  • žinoti priežastis, sukeliančias socialines problemas, išmanyti asmenybės raidos ypatumus, suvokti ligos ir negalios poveikį žmogui, žinoti socialinių paslaugų organizavimo bei teikimo procesą, efektyvius socialinio darbo metodus dirbant su konkrečia klientų grupe, suprasti prevencinio darbo reikšmę teikiant paslaugas;
  • įsisąmoninti pagrindines bendražmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti savo gyvenimą ir darbą, laikytis įvairių bendravimo ir bendradarbiavimo su klientu ir kitomis institucijomis būdų.

Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją galima įgyti ir pagal Suaugusiųjų mokymo programą, kuri vykdoma Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.

Norintiems siekti socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialinių paslaugų įstaigose ir organizacijose, kuriose yra socialinio darbuotojo padėjėjo etatai. 

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.